Ochrona danych

Polityka prywatności

  1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią skrócony przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności zamieszczonej poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez administratora strony. Dane kontaktowe można znaleźć w sekcji „Wskazówka dotycząca organu odpowiedzialnego” w niniejszej polityce prywatności.

Jak pozyskujemy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są pozyskiwane w momencie, gdy nam je przekazujesz. Mogą to być na przykład dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.

Pozostałe dane zbierane są automatycznie lub za Twoją zgodą przez nasze systemy informatyczne podczas Twojej wizyty na stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas odwiedzania strony). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych gromadzona jest w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Ci względem swoich danych?

W każdej chwili masz prawo otrzymać bezpłatnie informację o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania Twoich danych osobowych. Masz również prawo żądać sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeżeli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać. Masz również prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Masz również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Możesz w każdej chwili skontaktować się z nami w tej sprawie lub jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych.

  1. Hosting

Hostujemy zawartość naszej strony internetowej u następującego dostawcy:

Mittwald

Dostawcą jest firma Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp (dalej Mittwald).

Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności firmy Mittwald: https://www.mittwald.de/datenschutz.

Korzystanie z Mittwald odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w zapewnieniu możliwie jak najbardziej niezawodnej prezentacji naszej strony internetowej. Jeżeli zwrócono się o odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG w zakresie, w jakim zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji na urządzeniu końcowym użytkownika (np. Device Fingerprinting) w rozumieniu TTDSG. Taką zgodę można odwołać w dowolnym momencie.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę dotyczącą realizacji zamówienia na korzystanie z ww. usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że ​​przetwarzamy dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi wytycznymi i zgodnie z RODO.

  1. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Administratorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do kwestii ochrony Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja dotycząca organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Fidel Dreher GmbH
Industriestraße 28
78333 Stockach
Niemcy

Telefon: Telefon: +49 7771 9324-0
Adres e-mail: info@dreher-group.com

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono konkretnego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu ich przetwarzania. Jeżeli złożysz uzasadniony wniosek o ich usunięcie lub odwołasz zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieli inne prawnie uzasadnione powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. okresy przechowywania danych podatkowych lub handlowych). W tym ostatnim przypadku usunięcie następuje po ustaniu powyższych powodów.

Ogólna informacja o podstawach prawnych dotyczących przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na przetwarzanie danych, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit.a RODO lub art. 9 ust.2 lit a RODO, o ile przetwarzane są szczególne kategorie danych zgodnie z art. 9 ust.1 RODO. W przypadku wyrażenia wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo także na podstawie art. 49 ust.1 lit. a RODO. Jeżeli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji na Twoim urządzeniu końcowym (np. za pośrednictwem funkcji Device Fingerprinting), przetwarzanie danych będzie odbywać się również na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Taką zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Jeżeli Twoje dane są niezbędne do realizacji umowy lub podjęcia działań przedumownych, przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przetwarzamy Twoje dane także wtedy, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie danych może odbywać się również na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Informacje na temat odpowiednich podstaw prawnych w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych ustępach niniejszej polityki prywatności.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.

machCon Deutschland GmbH
Pan Christian Herbst
Robert-Bosch-Strasse 1
D-78234 Engen

Telefon: +49 7733 360 35 40
Adres e-mail: christian.herbst@machcon.com

Odbiorcy danych osobowych

W ramach naszej działalności współpracujemy z różnymi podmiotami zewnętrznymi. W niektórych przypadkach konieczne jest także przekazanie danych osobowych tym podmiotom zewnętrznym. Dane osobowe przekazujemy podmiotom zewnętrznym tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, jeżeli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (np. przekazanie danych organom podatkowym), jeżeli mamy prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w przekazywaniu lub jeżeli inna podstawa prawna pozwala na przekazywanie danych. Korzystając z usług podmiotów przetwarzających zamówienia, przekazujemy dane osobowe naszych klientów wyłącznie na podstawie ważnej umowy o realizację zamówień. W przypadku wspólnego przetwarzania zawierana jest umowa o wspólnym przetwarzaniu.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać każdą zgodę, którą już wyraziłeś/wyraziłaś. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano do chwili wycofania zgody.

Prawo sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WYRAZIĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ KONKRETNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W OPARCIU O NINIEJSZE POSTANOWIENIA. OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, ZGODNIE Z KTÓRĄ ODBYWA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. JEŚLI WYRAZISZ SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, JEŚLI NIE MOŻEMY WYKAZAĆ DOSTATECZNYCH POWODÓW TAKIEGO PRZETWARZANIA, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD TWOIMI INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY W CELU USTALENIA, DOCHODZENIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WYRAZIĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W CELU TAKIEJ REKLAMY. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO POWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. W PRZYPADKU SPRZECIWU TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE W CELU REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń RODO osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi przysługuje bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub sądowych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub osobie trzeciej, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Informacja, poprawianie i usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawa w każdej chwili przysługuje Ci prawo do uzyskania bezpłatnej informacji dotyczącej przechowywanych Twoich danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w razie potrzeby, prawo do poprawienia lub usunięcia tych danych. W tej sprawie lub w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych możesz się z nami skontaktować w każdej chwili.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz w każdej chwili skontaktować się z nami w tej sprawie. Prawo do ograniczenia przetwarzania obowiązuje w następujących przypadkach.

  • Jeśli kwestionujesz dokładność zgromadzonych u nas Twoich danych osobowych zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. Na czas rozpatrywania masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się niezgodnie / jest niezgodne z prawem, zamiast ich usunięcia możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale Ty potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, masz prawo zamiast usunięcia żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeżeli wyraziłeś/wyraziłaś sprzeciw zgodnie z art. 21 ust.1 RODO, należy wyważyć Twoje i nasze interesy. O ile nie jest jeszcze stwierdzone, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś/ograniczyłaś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako administratora tej strony. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po zmianie adresu przeglądarki z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

  1. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Formularz kontaktowy

Jeżeli prześlesz nam zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś/podałaś, będą przez nas przechowywane w celu obsługi zapytania oraz na wypadek pytań uzupełniających. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Twojej zgody.

Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit.b RODO, o ile Twoje zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli o to zapytano; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do czasu, aż zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. po rozpatrzeniu Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności dotyczące okresów przechowywania – pozostają nienaruszone.

Zapytanie za pośrednictwem-e-maila, telefonu lub faksu

W przypadku gdy skontaktujesz się z nami za pośrednictwem e-maila, telefonu lub faksu, Twoje zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu rozpatrzenia Twojej sprawy. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Twojej zgody.

Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit.b RODO, o ile Twoje zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli o to zapytano; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Dane, które przesyłasz do nas w ramach zapytań, pozostaną u nas do czasu, aż zażądasz od nas ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu Twojej sprawy). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

  1. Usługi własne

Postępowanie z danymi kandydatów

Oferujemy Ci możliwość aplikowania do nas (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub poprzez formularz zgłoszeniowy online). Poniżej informujemy Cię o zakresie, celu i sposobie wykorzystania Twoich danych osobowych zbieranych w ramach procesu aplikacyjnego. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych i wszystkimi innymi przepisami prawnymi oraz że Twoje dane będą traktowane z zachowaniem ścisłej poufności.

Zakres i cel gromadzenia danych

Jeżeli przesyłasz do nas zgłoszenie, przetwarzamy powiązane z Tobą dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki z rozmów kwalifikacyjnych itp.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawę prawną stanowi § 26 BDSG prawa niemieckiego (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (nawiązanie umowy ogólnej) oraz – jeśli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Taką zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Twoje dane osobowe będą przekazywane w naszej firmie wyłącznie osobom zaangażowanym w przetwarzanie Twojej aplikacji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia aplikacyjnego przesłane przez Ciebie dane zostaną zapisane w naszych systemach przetwarzania danych w celu realizacji stosunku pracy na podstawie § 26 BDSG oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Okres przechowywania danych

Jeżeli nie będziemy mogli złożyć Ci oferty pracy, odrzucisz ofertę pracy lub wycofasz swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania przesłanych przez Ciebie danych przez okres do 6 miesięcy w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) od momentu zakończenia procesu aplikacyjnego (odrzucenie lub wycofanie zgłoszenia aplikacyjnego). Dane zostaną następnie usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Przechowywanie służy w szczególności celom dowodowym na wypadek sporu prawnego. Jeżeli okaże się, że dane będą potrzebne po upływie 6 miesięcy (np. ze względu na zbliżający się lub toczący się spór prawny), usunięcie nastąpi dopiero wtedy, gdy przestanie obowiązywać cel dalszego przechowywania.

Dłuższe przechowywanie może mieć także miejsce, jeżeli wyraziłeś/wyraziłaś odpowiednią zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub jeżeli ustawowy obowiązek przechowywania jest sprzeczny z usunięciem.

Włączenie do bazy kandydatów

Jeśli nie złożymy Ci oferty pracy, być może będzie możliwe włączenie Cię do naszej puli kandydatów. Jeśli zostaniesz zaakceptowany/zaakceptowana, wszystkie dokumenty i informacje ze zgłoszenia aplikacyjnego zostaną przesłane do bazy kandydatów, aby móc się z Tobą skontaktować w przypadku dostępności odpowiednich stanowisk.

Włączenie do bazy kandydatów następuje wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie ma związku z toczącym się procesem aplikacyjnym. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili odwołać swoją zgodę. W takim przypadku dane zostaną nieodwołalnie usunięte z bazy kandydatów, chyba że istnieją prawne podstawy do ich przechowywania.

Dane z bazy kandydatów zostaną nieodwołalnie usunięte nie później niż dwa lata po wyrażeniu zgody.